logo-mini
A9X9B5 Tax Rate button on calculator

مواردی مهم از قوانین مالیات بر ارزش افزوده

اشتراک گذاری این مطلب

مواردی مهم از قوانین مالیات بر ارزش افزوده

در این مطلب از سایت تحلیلگران گزیده ای از قسمت های مهم قوانین مالیات بر ارزش افزوده را برای شما کاربران تحلیلگران آماده کرده ایم.

⬅️ تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده /

🔹در صورتی که مودیان مشمول حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند ، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مودیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مودیان ، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط ، مسترد خواهد شد .

⬅️ تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده /

🔹در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات قانون مذکور مشمول مالیات نباشند ، مالیاتهای پرداخت شدهدبابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد .

⬅️ تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده /

🔹در صورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند ، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مودی منظور خواهد شد .

⬅️ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده /

🔹در مواردی که مأموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند ، مودیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد میباشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز ، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده ۲۲ این قانون

⬅️ ماده ۲۹ مالیات بر ارزش افزوده /

🔹در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می شود ، در صورتی که مؤدی معترض باشد ، میتواند ظرف بیست روز پس ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذیربط ، پرونده مختومه میگردد .

🔹چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتبا اعتراض ننماید ، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد ، حسب مورد قطعی می گردد .

🔹در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید ، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد ، پرونده امر ظرف مدت بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در مورد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم احاله میشود .

⬅️ ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده /

🔹مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر ، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند ، استفاده نمایند .

🔹مدارک مذکور باید به مدت ۱۰ سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود .


نظر بدهید